Servis

Uključeno u licence

SE
ME
GE
MF

Servis

Funkcionalnosti Servisa su namenjene kompanijama, koje se u svom poslovanju bave aktivnostima usluga ili pružaju garanciju za proizvode koji prodaju.
Ključna karakteristika usluga da prijem i izdavanje moraju biti u ravnoteži. Dakle, primljeni predmeti moraju biti izdati ili zamenjeni drugim predmetima. Iz tog razloga, za Servisnu delatnost magacin je unapred predefinisan. U ovom skladištu, lager se pratil kroz količinu i vrednost.
Servisni nalozi se koriste za praćenje potraživanja kupaca – zaprimite vraćeni artikal za servisiranje i izdajte kada se popravi, ili zamenite ih drugim artiklima ili izdajte kreditnu notu, a sve sa jednim dokumentom. Kada je roba primljena za servisiranje, program proverava da li je roba kupljena od firme korisnika i da li je još uvek pod garancijom. U zavisnosti od toga da li su predmeti su još uvek pod garancijom ili ne, korisnici mogu izabrati da naplatie ili ne naplaćuju potrošačima povratak potraživanja.
Praćenje potraživanja prema dobavljačima, to jest, za proizvode vraćene dobavljačima, vrši se kroz  dokumente za potraživanja prema dobavljačima, koji se primaju nazad od dobavljača preko prijemnice, ili su zatvorene i slučaju da dobavljač izdaje kreditnu notu.
Program takođe pruža preglede zatvorenih potraživanja od kupaca i prema dobavljačima kao i njihov sadržaj.

Reklamacije kupaca

  • Podrška sopstvenom servisu
  • Podrška za potraživanja za poslove restitucije i usluga
  • Vođenje proizvoda po serijskim brojevima i kupaca i rokovima garancije
  • Pregled zaduženja prema kupcima, izdavanje zamenskog proizvoda, fakturisanje servisnih usluga, povezivanje servisnih usluga sa kreditnom notom

Reklamacije prema dobavljačima

  • Automatsko kreiranje otpremnice za slanje reeklamacijskih zahteva ka dobavljaču na osnovu primljenih računa i stanja skladišta
  • Mogućnost zatvaranja popravke zamenskim  proizvodima i povezivanje servisnog zaheva sa kreditom
  • Obračun zaduženja dobavljača po reklamacijskom zahtevu
X