, , , ,

Check lista predradnji za završni račun

26 дец 2017

Bliži nam se polako kraj godine, a samim tim i kraj fiskalne godine. To za sva pravna lica i preduzetnike koji vode dvojno knjigovodstvo znači da osim planiranja novogodišnjih praznika treba da rade i na pripremi završnog računa. I dok je ovo prvo nešto u čemu svi uživaju, priprema redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja je nešto od čega nas hvata panika.

Rok za predaju završnog računa je 28.02.  i podnosi se Agenciji za privredne registre elektronskim putem. U obavezi da predaju završni račun su: Privredna društva, Javna preduzeća, Banke, Društva za osiguranje, Davaoci finansijskih lizinga, Dobrovoljni penzijski fondovi i Zadruge.

Završni račun predstavlja finansijski odraz poslovanja preduzeća u prethodnoj godini i zbog toga je jako važno izraditi ga na pravi način.

Kako bi odraz vaše firme bio besprekoran i kako biste izbegli dodatni stres, mi iz Datalaba odlučili smo da vam olakšamo tako što smo napravili Check Listu predradnji koje je potrebno da obavite pre kreiranja završnog računa.

Pratite redom korake i sigurno neće biti greške:

 1. Izvršite popis osnovnih sredstava kao i popis potraživanja, obaveza i ostalih stavki bilansa
 2. Usaglasite stanja potraživanja i obaveza sa kupcima i dobavljačima (slanje IOSa)
 3. Proverite da li aktivna konta imaju dugovan saldo, a pasivna konta potražni saldo da biste prešli na korak 4
 4. Priznavanje kursnih razlika po osnovu potraživanja i obaveza u stranoj valuti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan bilansa
 5. Priznavanje prihoda i rashoda po osnovu potraživanja i obaveza sa ugovorenom valutnom klauzulom na dan bilansa

Naravno, sve ovo mnogo je jednostavnije uz poslovni program koji većinu stvari radi umesto vas.

Uz poslovni program čak i konsolidovani bilansi i izveštaji za povezana lica mogu se dobiti na „klik“ što znatno olakšava posao.

6. Šesti korak je evidentiranje dugoročnih plasmana i obaveza (finansijski lizing, kredit…)na način da se reklasifikuje deo dugoročnih obaveza koje dospevaju do jedne godine od dana bilansa na kratkoročne

7. Nikako ne smemo zaboraviti da izvršimo obezvređivanje sumnjivih potraživanja u skladu sa poslovnim politikama

8. Ukoliko je sve do sad kako treba, naredni korak su provere:

 • da li su ispravke vrednosti naplaćenih, a ranije obezvređenih potraživanja, oprihodovane
 • da li stanje na poslovnim i depozitnim računima odgovara stanju na izvodima računa poslovnh banke na kojima se              drže sredstva
 • da li su preneti na aktivna i pasivna razgraničenja rashodi i prihodi koji se ne odnose na period za koji se sastavljaju bilansi

9. Računovodstveno obuhvatanje rezervisanja– priznavanje i utvrđivanje iznosa rezervisanja i ponovno razmatranje i revidiranje u prethodnim godinama napravljenog, a neiskorišćenog rezervisanja je ono što treba da obavite pre nego što nastavite dalje sa proverama.

10. Kada je priprema završnog računa u pitanju preciznost je neophodna. Stoga je sve potrebno proveriti više puta pa tako i:

 • da li su sva prelazna konta zatvorena
 •  da li je urađen preračun prosečne nabavne cene na kraju obračunskog perioda
 •  da li su na dan bilansiranja ukalkulisane sve zarade i naknade zarada za period sastavljanja finansijskih izveštaja bez obzira da li je izvršena njihova isplata u istom periodu
 •  da li je izvršen obračun računovodstvene amortizacije i da li je za novonabavljena sredstva upisan dobar period korišćenja i stopa u skladu sa računovodstvenim politikam.

11. Nakon što smo sve isproveravali potrebno je uraditi obračun poreske amortizacije u skladu sa Zakonom o porezu na dobit

12. Još samo par koraka deli nas od cilja. Pogledajte još jednom:

 • Da li neka od grupa u obrascu OA posle obračuna poreske amortizacije ima iznos ispod petostruke bruto zarade u Republici. Ukoliko se to desilo ceo iznos grupe treba da se prikaže u koloni amortizacije i da sadašnja vrednost grupe bude 0
 • Usaglasiti stanja poreskih obaveza sa karticama iz poreske uprave
 •  Da li je na APR-u bilo nekih promena na kapitalu
 •  Proveriti zaključene kompenzacije u odnosu na datum dospeća
 •  Proveriti finansijsko stanje (konta) sa robnim stanjem zaliha
 •  Za Bilans tokova gotovine proveriti da li su sva konta (kod knjiženja direktno na 5*ili 6*) obuhvaćena formulama

13. I konačno poslednja stvar koju treba da obavite je priprema za poreski bilans sa posebanim akcentom na usklađivanje rashoda I prihoda koji se priznaju u poreskom bilansu I utvrđivanje prihoda I rashoda po osnovu transfernih cena – transakcija sa povezanim pravnim licima, za šta se uz poreski bilans poreskoj upravi dostavlja Elaborat o transfernim cenama.

Kod pravljenja završnog računa najveći deo posla je u samoj pripremi, stoga se potrudite da nijednu stavku ne preskočite.

Toliko od nas za danas. Nadamo se da smo vam bar malo olakšali posao. Za više korisnih informacija prijavite se na jedan od naših online seminara.

Ne propustite korisne novosti i savete

Ukoliko želite da primate novosti sa korisnim biznis sadržajima iz naše baze znanja, molimo vas da popunite obrazac.

X