Značaj primene digitalnih trendova za marketing

9 Jan 2020

Holistički pristup marketingu, u 21. veku, podrazumeva primenu odgovarajućih digitalnih alata. Digitalni marketing alati relativno su ‘novi’ način na koji marketing menadžeri koriste savremene tehnologije u svom poslovanju. Izostanak implementacije digitalnih trendova u marketingu istovremeno znači i ‘gubitak’ liderske pozicije na tržištu. Zaostajanje u odnosu na konkurenciju koja primenjuje globalne, digitalne, trendove u svom poslovanju ne može biti cilj ni jednog preduzeća. Zašto se marketing menadžeri opredjeljuju da prate pojedine digitalne trendove odnosno koji je značaj primene digitalnih trendova za marketing otkrićemo u narednim redovima.

Šta je digitalno oglašavanje?

Digitalno oglašavanje je praksa kreiranja i distribucije promotivnog sadržaja korisnicima putem različitih mrežnih i digitalnih kanala. Kanali koji se pri tom koriste su:

  • web stranice
  • društvene mreže
  • baneri
  • email marketing
  • mobilni marketing
  • optimizacija za tražilice (SEO)
  • PPC (pay per click) kampanje
  • SMS
  • i sve ostalo sa digitalnim osloncem.

Uticaj digitalnih trendova na marketing

Digitalni trendovi imaju značajan uticaj na celokupno poslovanje savremenih preduzeća, naročito pri digitalnoj transformaciji poslovanja, pa tako i na marketing kao poslovnu filozofiju, delatnost i poslovnu funkciju u preduzeću. Digitalna transformacija poslovanja ne može se zamisliti bez istovremene primene alata digitalnog marketinga u preduzeću. Preduzeća koja kontinuirano prate i  implementiraju savremene digitalne trendove, u odnosu na svoje konkurente, u mogućnosti su da ‘brže’ izvrše potrebne promene svog poslovanja, jer su fleksibilniji u odnosu na ostale tržišne aktere koji ne prate ili nedovoljno ‘brzo’ implementiraju digitalne trendove u sopstvenom poslovanju.

U 21. veku, preduzeća su sve više izložena spoljnim faktorima uticaja. Uticaj digitalnih trendova na poslovanje preduzeća ogleda se i u povećanju stepena fleksibilnosti preduzeća. Način i brzina na koji preduzeće može efikasno da, u sopstvenom poslovanju, implementira ‘nove’ tržišne trendove, kao što su to promene u digitalnim tehnologijama, direktno se odražava i na marketing, kao poslovnu filozofiju, delatnost i poslovnu funkciju u preduzeću. Uspešno poslovanje na digitalnom tržištu, podrazumeva pravovremeno prilagođavanje marketing strategije preduzeća u skladu sa aktuelnim digitalnim trendovima.

Implementacija digitalnih trendova i (digitalna) marketing strategija 

Implementacija digitalnih trendova znači da je preduzeće trajno opredjeljeno da kontinuirano ulaže (ne)materijalne resurse u razvoj i primenu raznovrsnih digitalnih marketing alata. Koje digitalne marketing alate će preduzeće koristiti zavisi od izabrane digitalne marketing strategije preduzeća. Preduzeće se može opredeliti da u celosti posluje isključivo primenjujući alate digitalnog marketinga, ali i kombinovanjem primene alata konvencionalnog i digitalnog marketinga.

U kom obimu će preduzeće nastaviti da primenjuje alate konvencionalnog marketinga odnosno da li će preduzeće isključivo primenjivati alate digitalnog marketinga zavisi od definisane (digitalne) marketing strategije preduzeća. U 21. veku ne može se zamisliti da preduzeće, barem u minimalnom obimu, ne primenjuje nekoliko digitalnih marketing alata npr. web marketing, društvene mreže itd.  Stepen primene jednog ili više digitalnih marketing alata u preduzeću zavisi od digitalne pismenosti donosilaca odluka, strateških i marketing menadžera, ali i od izabranog načina na koji preduzeće želi da ostvari komunikaciju sa ciljnim tržištem.

Značaj primene digitalnih trendova za marketing 

Ukoliko žele da budu konkurentni na (globalnom) tržištu, a digitalno tržište je istovremeno i globalno, domicilna preduzeća u svom poslovanju trebalo bi da primenjuju savremene digitalne trendove. Primena digitalnih trendova ima direktan uticaj na konkurentnost domicilnih preduzeća, i ovo je prva u nizu prednosti digitalnog marketinga za uspešno poslovanje preduzeća.

Naredna funkcija odnosno prednost primene digitalnih trendova za marketing je kreativnost. Raznovrsnost digitalnih marketing alata omogućava marketing menadžerima da na kreativniji način kreiraju promotivne kampanje, uključujući pri tom i svoje (lojalne) klijente kao aktivne učesnike, naročito primenom društvenih mreža i drugih digitalnih alata koji omogućavaju dvosmernu komunikaciju.

Izgradnja personalizovanih odnosa sa ciljnom grupom relativno je ‘jednostavna’ primenom alata digitalnog marketinga. U odnosu na primenu konvencionalnih alata marketinga, ovo je najznačajnija prednost primene digitalnih trendova i njihovog uticaja na poslovanje preduzeća pri izgradnji brenda na tržištu.

 Zaključak

Primena digitalnih trendova u marketingu je neosporna. U savremenim uslovima poslovanja može samo biti sporan način i broj digitalnih alata koje će preduzeće koristiti u svom poslovanju. Sve veći broj digitalnih alata, koji nastaju kao rezultat različitih digitalnih trendova, ne znači istovremeno da preduzeće ima kvalitetnije i uspešnije odnose sa ciljnim tržištem. Stoga je u masi aktuelnih i nadolazećih digitalnih trendova veoma važno da marketing menadžeri izaberu one digitalne alate koji su odgovarajući za njihovo poslovanje. Koristiti digitalne marketing alate na neefikasan način, samo da bi se pratili aktuelni trendovi, ne bi trebalo da bude strategija marketing menadžera. Na marketing menadžerima je da donesu odluke, koje su od strateškog značaja za poslovanje preduzeća, koje digitane trendove je potrebno samo ‘pratiti’, a koje je potrebno implementirati, kao sastavni deo digitalne marketing strategije preduzeća.

Ne propustite korisne novosti i savete

Ukoliko želite da primate novosti sa korisnim biznis sadržajima iz naše baze znanja, molimo vas da popunite obrazac.

X