,

Strateški menadžment i finansijski aspekti poslovanja

10 Jan 2017

Čuvaj se malih troškova. Malo curenje će potopiti veliki brod.

Strateški menadžment ima posebnu ulogu pri finansijskom upravljanju poslovanjem preduzeća. Ukoliko strateški menadžer nema adekvatne veštine potrebne za finansijsko upravljanje, neophodno je da angažuje eksperte za ovu oblast odnosno finansijski menadžer tada operativno preuzima sve zadatke strateškog menadžera, pri finansijskom upravljanju poslovanjem preduzeća.

Strateški menadžment [1] je izuzetno važan za poslovanje preduzetnika, ali i za uspešno funkcioniranje svake druge organizacije, naročito u vreme krize.  Uopšteno govoreći strateški menadžment se može definisati kao umeće vođenja, ili kao upravljanje razvojem preduzeća. Konkretno, to je proces donošenja odluka i sprovođenja aktivnosti, kojima se nastoje uskladiti mogućnosti i sposobnosti preduzeća s prilikama iz okoline i tako ostvariti prednost odnosno bolji rezultat.

Finansijsko upravljanje [2] predstavlja usmeravanje i kontrolisanje finansijskih učinaka poslovanja radi ostvarenja poslovnih ciljeva, koristeći pri tome sredstva na pravilan, etičan, ekonomičan, delotvoran i efikasan način.

Ukoliko strateški menadžement nema precizno definisane poslovne ciljeve odnosno kreiran (finansijski) plan za njihovu realizaciju, to kontrola finansijskih učinaka poslovanja neće biti izvršena odnosno neće se moći na delotvoran i efikasan način izvršiti upravljanje (ne)materijalnim resursima preduzeća. Kada su poslovni ciljevi precizno definisani, a (finansijsk) plan kreiran na strateškom, taktičkom i operativnom nivou, to znači da je strateški menadžment na efikasan način u mogućnosti da izvrši kontrolu realizacije postavljenih poslovnih ciljeva i planskih vrednosti preduzeća odnosno pojedinih organizacionih jedinica (profitnih centara).

Izostanak planiranja odnosno sistematičnog pristupa finansijskom upravljanju poslovanjem ne sme i ne treba biti trajno opredeljenje strateškog menadžmenta pri finansijskom upravljanju. Kada (finansijsko) planiranje izostane u preduzeću, usled neadekvatnih znanja/veština strateškog menadžmenta ili nepostojanja adekvatnih kadrovskih potencijala, potrebno je da strateški menadžment obezbedi potrebne preduslove za to: razvoj vlastitih veština ili angažman ( internih ili eksternih) eksperata za finansijsko upravljanje. Naime, u 21. veku koje karakteriziraju brze i učestale promene poslovanje koje nije zasnovano na planskom pristupu je izuzetno rizično, kako za samo preduzeće, tako i za ostale tržišne deonice koji sarađuju sa ovakvim preduzećima.  Do koje mere će strateški menadžment preuzimati rizik neplanskog tj. stihijskog upravljanja (finansijskim) poslovanjem preduzećem, zavisiće i stepen finansijskog uspeha preduzeća. Posmatrano  kratkoročno finansijsko upravljanje „bez plana“ može dati određene, ali još uvek neuporedive rezultate, dok dugoročno posmatrano ovakav način finansijskog upravljanja nije „održivo“ rešenje za preduzeće.

 Zaključak

Informacije koje strateški menadžeri koriste za vlastite poslovne aktivnosti su nekada „nebitne“, ali su one ipak dostupne svakodnevno. Sa druge strane, informacije koje su bitne za poslovanje, nisu svim menadžerima dostupne uvek, a naročito ne u trenutku kada su potrebne.

Finansije su jedan od ključnih delova svake poslovne organizacije. Zbog povećane kompleksnosti poslovanja, upravljanje rizicima zahteva da finansijska funkcija bude pre svega banka podataka za predviđanje budućih poslovnih aktivnosti i iniciranje novih investicijskih ciklusa.

Ukoliko želite kreirati strateški plan za narednih 5-10 godina odnosno planirati razvoj poslovanja u narednom periodu, prvo će biti potrebno izvršiti fundamentalnu analizu poslovanja. Ukoliko postojeća organizaciona struktura ( npr. menadžment, sektor finansija i marketing funkcija) nisu u mogućnosti samostalno pristupiti internoj analizi, neophodno je angažovati eksterne saradnike – konsultante koji će Vam obezbediti potrebne alate i znanja za fundamentalnu analizu, kao i određeni stepen objektivnosti same fundamentalne analize, koju kasnije možete koristiti i za potrebe finansiranja razvoja poslovanja (putem banaka ili pronalaskom strateških investitora).

Strateške ciljeve treba da odredi strateški menadžment. Ukoliko strateški menadžment nije fokusiran na uspešnu realizaciju poslovnih ciljeva, tada niti poslovna organizacija neće pronaći adekvatan pravac i potrebnu dinamiku za realizaciju planiranih prihoda. Planirani prihodi i planirana prodaja ne moraju biti, u finansijskom smislu reči, isti pojam. Ovo je veoma važno da znaju svi koji se bave prodajnim aktivnostima odnosno da budu svesni da je plan prodaje ispunjen tek u trenutku kada su od klijenta naplaćena sva dospela potraživanja. Dakle, prodajna funkcija i menadžeri treba da imaju cilj ne samo prodati produkt/uslugu klijentu, nego i izvršiti naplatu potraživanja.

Značaj finansijskih izveštaja ogleda se prvenstveno u mogućnosti strateškog menadžmenta da proaktivno upravlja sa svim resursima u poslovnoj organizaciji. Ukoliko pri upravljanju resursima poslovne organizacije menadžeri koriste samo periodične: polugodišnje i godišnje izveštaje, neophodno je prvo izvršiti potrebne promene u dinamici finansijskog izveštavanja.

Iako imaju sve dostupne finansijske informacije u IT sistemu, na žalost menadžeri nemaju brze informacije o vlastitom poslovanju strukturisane na način da se detaljnije može izvršiti potrebna analiza finansijskih izveštaja i kreirati potrebne preporuke za unapređenje poslovanja.

Upravljačka koncepcija modernog kontrolinga, koja se zasniva na koordinaciji i integraciji poslovanja, samo uz pomoć integrisanog informacionog sistema (IIS-a) može uspostaviti integrativni kontroling. Moderni kontroling sve više “zavisi” od savremenih tehnologija: IT alata, baza podataka tvz. Big data, ali i stručnih kadrova koji na adekavatan način znaju postupati sa velikom količinom prikupljenih podataka, te poseduju visok nivo znanja i iskustva u analizi, simulaciji i pronalasku poslovnih povezanosti. 

[1] Izvor: http://www.poslovni-info.eu/sadrzaj/menadzment/strateski-menadzment/ ↩

[2] Izvor: http://www.mfin.hr/hr/financijsko-upravljanje-i-kontrole-1-2/

Ne propustite korisne novosti i savete

Ukoliko želite da primate novosti sa korisnim biznis sadržajima iz naše baze znanja, molimo vas da popunite obrazac.

X