,

Koji su izazovi digitalne transformacije za finansijsko upravljanje?

28 Jul 2020

“Planinu će pomeriti samo onaj koji je u početku pomicao kamenčiće.”

-Kineska poslovica-

Digitalna transformacija poslovanja izuzetno je zahtevan poduhvat, koji podrazumeva značajna ulaganja preduzeća u izgradnju adekvatne IKT infrastrukture. Finansijski menadžeri treba da budu angažovani od samog početka realizacije ovog poduhvata u preduzeću, kako bi se izazovi digitalne transformacije poslovanja uspešno savladali i uspostavio željeni nivo digitalizacije poslovanja. Ukoliko digitalna transformacija poslovanja nije vođena sa ciljem poboljšanja finansijskog upravljanja u preduzeću, nego je izvršena neplanski odnosno kao reakcija na neadekvatan postojeći informacioni sistem u preduzeću, izazovi digitalne transformacije će biti veći u odnosu na situaciju kada je digitalna transformacija poslovanja vođena kao unapred planirana i kontinuirana razvojna aktivnost preduzeća.

Šta je IoT tehnologija ?

Internet stvari  (engl. Internet of things, IoT) je skup međusobno povezanih uređaja odnosno sistem mehaničkih i digitalnih mašina i predmeta, koji omogućava da se podaci prenose preko interneta, a da se pri tom ne zahteva interakcija između ljudi ili između ljudi i računara. Spajanje uređaja može biti bežično i stvara nove mogućnost njihove kontrole, praćenja i pružanja naprednih usluga. IoT tehnologija se primenjuje u poljoprivredi, fabrikama, u saobraćaju… i ima brojne prednosti. Primeri primene IoT tehnologija su npr. pametne zgrade i pametni gradovi.

Izazovi digitalne transformacije poslovanja za finansijske menadžere

Osnovni izazov za finansijske menadžere je ‘digitalna pismenost’. Finansijski menadžeri obično su ‘finansijski pismeni’, ali treba sve više da budu i ‘digitalno pismeni’ kako bi mogli pravovremeno da procene u koje inovativne digitalne tehnologije je potrebno da preduzeće investira kako bi u budućnosti uspešnije finansijski poslovalo. Ponuđaći ERP-a  i drugih IT rešenja kontinuirano nadograđuju svoje softvere različitim ‘novim’ tehnologijama: blockchain tehnologija, kognitivni alati itd.. ERP ‘u oblaku’ samo je jedna od mogućih digitalnih transformacija, koju preduzeće može izvršiti, kako bi se unapredio trenutni način finansijskog upravljanja u preduzeću.

Sledeći izazov za finansijske menadžere je upravljanje velikim količinama podataka (engl. Big Data). To je delom izazov tehničke prirode, a delom organizacione prirode. Najćešće u preduzeću nema dovoljno motivacije da se uspostavi adekvatan sistem kontrole i pravovremenog ažuriranja baza podataka odnosno proaktivnog upravljanja velikim količinama podataka. Podaci postaju sve obimniji u preduzeću, a ukoliko se neadekvatno upravlja podacima isti se ne mogu efikasno koristiti za finansijsko upravljanje. Neophodno je da finansijski menadžeri ovladaju veštinama potrebnim za upravljanje velikim količinama podataka, kako bi iste mogli da koriste za finansijsko upravljanje.

Digitalna transformacija: jednokratni poduhvat ili kontinuirani proces?

Vreme kada je bilo potrebno nabaviti ‘samo jedan softver’ za finansijsko upravljanje u preduzeću je odavno prošlost. Digitalna transformacija poslovanja nije i ne može biti samo softver (i oprema) koji će se jednkratno nabaviti u preduzeću. To je kontinuirani proces promena i primene inovativnih digitalnih tehnologija za uspešno finansijsko upravljanje u preduzeću.

Uspostavljanje finansijske perfekcije moguće je postići ukoliko se izvrši potpuna digitalizacija svih poslovnih procesa u preduzeću. Za pouzdano donošenje finansijskih odluka neophodno je da su svi procesi u preduzeću integrisani u jedinstveni informacioni sistem (npr. ERP), ali pri tom preduzeće ne sme da zanemari integraciju podataka koji nastaju primenom drugih digitalnih tehnologija (npr. IoT).

Kontinuirana digitalna transformacija poslovanja zahteva ulaganje novca, vremena i truda, ukoliko želimo da postignemo prednosti primene digitalnih tehnologija za uspešno finansijsko upravljanje. Ako donosioci strateških odluka u preduzeću ne prihvate činjenicu da je digitalna transformacija poslovanja kontinuirani proces, mogu nastati neželjene posledice koje u značajnoj meri mogu uticati i na konkurentnost preduzeća na tržištu. Digitalna transformacija poslovanja, kao kontinuirani proces, znači da preduzeće može relativno ‘brzo’ da reaguje pri korišćenju prednosti digitalnih tehnologija za poslovanje preduzeća, ‘brzo’ promeniti trenutni način vođenja poslovanja odnosno trenutni poslovni model koji primjenjuje, kako bi uspešno zadovoljilo očekivanja savremenih kupaca, ali i potrebe savremenih zaposlenih, koji žele svoje radne zadatke da obavljaju primenom digitalnih tehnologija.

Zaključak

Primarni izazov sa kojim će se, u narednom periodu, suočavati finansijski menadžeri je nezaustavljivost procesa digitalne transformacije poslovanja, što će uticati na poslovaje tako da će transformacije biti sve češće, a ciklusi između transformacija će postati sve kraći. Finansijski menadžeri će pri planiranju kapitalnih investicija preduzeća sve više ulagati i u digitalnu transformaciju poslovanja, kako bi mogli iskoristiti prednosti aktuelnih i budućih inovativnih digitalnih tehnologija.

Digitalna transformacija je transformacija celokupnog poslovanja preduzeća, ali i organizacione kulture preduzeća. Istraživanjem IDC-a utvrđeno je da 85% donosilaca odluka u preduzeću veruje da imaju 2 godine da naprave značajne promene prilikom digitalne transformacije poslovanja ili će zaostajati za konkurentima, što će se negativno odraziti i na njihovo finansijsko upravljanje.

Većina domaćih preduzeća trenutno prolazi određenu fazu digitalne transformacije poslovanja kako bi mogli izvršiti usklađivanje sopstvenog poslovanja sa sve dinamičnijim zahtevima digitalnog poslovanja na domaćem i globalnom tržištu. Finansijski menadžeri imaju izuzetno važnu ulogu prilkom digitalne transformacije poslovanja. Digitalna transformacija poslovanja podrazumeva da finansijski menadžeri razmišljaju da je to jedan od prioritetnih finansijskih ulaganja, koje će se kontinuirano realizovati, sa ciljem unapređenja budućeg finansijskog poslovanja preduzeća.

Finansijsko upravljanje zahteva od finansijskih menadžera da znaju gde je preduzeće bilo pre, gde je preduzeće trenutno i gde preduzeće planira da bude u narednom periodu. Određivanje smera i brzine kretanja preduzeća, na osnovu valjanih i pouzdanih podataka, omogućava finansijskim menadžerima da kontinuirano i na sistematičan način vrše poboljšavanje poslovnih performansi preduzeća. To je u savremenim uslovima poslovanja nemoguće bez digitalne transformacije poslovanja kao kontinuiranog procesa. Bez obzira na izabrani pristup digitalnoj transformaciji poslovanja, preduzeća koja žele da nastave da unapređuju sopstvene poslovne performanse i uspešno posluju u savremenom i dinamičnom okruženju, mogu to postići kontinuiranim ulaganjem u primenu inovativnih digitalnih tehnologija.

 

Ne propustite korisne novosti i savete

Ukoliko želite da primate novosti sa korisnim biznis sadržajima iz naše baze znanja, molimo vas da popunite obrazac.

X