Funkcionalnosti programa PANTHEON Farming

PANTHEON Farming je moćan IT alat, namenjen da podrži sve poslovne procese na farmi. Sa njim vodite knjigovodstvo i evidencije, radite analize i projekcije, efikasno odlučujete o investicijama, a pre svega štedite vreme i novac.

Zadaci na polju i u štali

Farmer uvek sa sobom ima podatke o svojoj farmi. Na licu mestu može da pregleda poslove (zadatke) ili dodatne informacije i da iste unese u mobilnu aplikaciju, koji se zapisuju u bazu podataka na serveru. Unos podataka na mestu nastanka smanjuje mogućnost grešaka i sprečava dupliranje (podvajanje) podataka.

Farmer poslovne podatke unosi odmah nakon završenog posla. Na isti način unosi zadatke za sve poslove na polju (setva, prskanje, orezivanje, mehanički zadaci…). Unese podatke o količini potrošenog materijala (đubrivo, seme), vreme provedeno na poslu, ko ga je obavio i sa kojom mašinom. Ovi podaci su dovoljni da farmer može ispisati KOP izveštaje i podatke o korišćenju materijala na pojedinim usevima.

U žetvi/berbi, farmer može preko mobilne aplikacije da unese useve direktno u program i time unosi količinu, potrošeno vreme žetve, radnike i osnovna sredstva. Na taj način mu se napuni zaliha na skladištu i preračun vlastite cene useva.

Vinarstvo

Program će uskoro omogućiti i evidentiranje svih poslova koji se odnose na proizvodnju vina, kao što su berba, protok i tipizacije vina, zaslađivanje, filtracija i punjenje. Tako će farmer biti u mogućnosti da stekne sledljivost od loze do vina, materijalno i finansijski.

letak_(PDF)

 

Voćarstvo

Praćenje voćarskih evidencija zahteva specifične informacije o voćnjaku. Program će uskoro omogućiti evidenciju podataka i unos u bazu preko mobilne aplikacije, s kojom će farmer imati na raspolaganju sve informacije vezano za voćnjak.

letak_PDF

 

Kupovina/prodaja životinje

Farmer preko mobilne aplikacije može uneti svaku kupovinu ili prodaju životinje. Podaci se automatski sinhronizuju sa bazom podataka, životinja se unese u registar, automatski se kreira račun, koji je pripremljen za elektronsko slanje.

Reprodukcija

Farmer preko mobilne aplikacije stalno prati reproduktivno stanje životinje. Koliko je vremena prošlo od poslednje oplodnje, da li je životinja noseća, kada se očekuje rođenje. Sve ove podatke je moguće uneti i preko mobilne aplikacije direktno na mestu događaja. Prilikom unosa rođenja, automatski se kreira nova kartica i ažurira baza podataka.

Kretanje

Svako kretanje koje životinja napravi na drugo imanje, može se pratiti preko mobilne aplikacije. Čuva se u bazi gde se prati određeno kretanje životinja. Na taj način, životinje mogu da idu na sajam, na drugu farmu ili na drugu lokaciju.

Veterina

Svaki farmer zna koliko je važno zdravstveno stanje životinje. Redovnim unošenjem lečenja životinje, prati se istorija bolesti, tretmani, lekovi, vakcinacije i dr. Na osnovu toga, farmer kvalitetnije donosi odluku da li je životinja vredna za čuvanje. Svi tretmani lečenja se takođe mogu unositi i preko mobilne aplikacije.

Zadaci u kancelariji

Podešene tabele služe kao odlična osnova za odlučivanje koje đubrivo će se koristiti, koja je optimalna količina, koje seme bolje klija, i dr. Na računaru unosite račune, uvozite izvode i proveravate finansijsko stanje. PANTHEON Farming automatski kreira brojne dokumente na osnovu unetih događaja, npr. vreme kada je potrebno prodati određenu životinju – faktura se kreira; kada je vreme đubrenja – evidentira potrošnju materijala…

Primljeni i izdati računi

Za svaku uslugu ili kupljeni materijal, unosite primljeni račun. Tako i za svaku prodatu životinju, usev ili proizvod izdajete račun. Sa ovim pratite prihode i rashode prodate ili kupljene robe. Kako sami unosite račune, tako imate bolji pregled stanja na farmi, a urednom dokumentacijom smanjujete troškove knjigovodstva.

Plan đubrenja/plodored

Plan đubrenja se pravi na osnovu petogodišnjeg plodoreda, koji se u programu definiše kao godišnji proizvodni ciklus (šta je posejeno, da li su to glavni usevi). Pripremite ga nakon što ste uzeli u obzir đubrivo koje ste koristili i proizveli. Takođe uvažavate i analizu zemlje za svaku parcelu, koja je prethodno obavljena i upišete u program. Oblikovanjem plana je moguće planirati kupovinu đubriva u periodu, kada je njihova cena niža i na taj način smanjujete troškove.

FADN izveštaj

Pantheon Farming olakšava izradu FADN izveštaja, jer automatski uključuje svaki iznos koji se nalazi u finansijskom izveštaju. Kretanje životinja automatski se prati iz životinjskih kartica. Proizvodni ciklus sadrži sve potrebne podatke za izveštaj o vlastitim proizvodima. FADN mesečna izveštavanja možete napraviti ručno ukoliko je to potrebno. Na kraju, samo treba da kreirate datoteku i pošaljete.

Pregled zaliha

Praćenje zaliha je jedan od glavnih stavki u računovodstvu, čak i u samom proizvodnom ciklusu. Pomoću programa možete pratiti stanje zaliha dnevno za svaki artikal na svakom skladištu. Na osnovu praćenja zaliha, možete se racionalno odlučiti za kupovinu materijala i time izbeći gomilanje zaliha.

Brz pregled događaja (kontrolna tabla)

Svakog farmera zanima finansijski uvid poslovanja. Za one koji žele bolju preglednost poslovanja na farmi, u programu postoji brz pregled pokazatelja za životinje kod kojih pratite količinu namuženog mleka, broj somatskih ćelija, broj životinja po FADN kategoriji… Pored napomenutog, u kontrolnoj tabli pratite i prikaz obaveza i potraživanja po grafikonima, ekološki uvid poslovanja (potrošnja goriva i energije u odnosu na prošlu godinu), pregled zaliha (minimalna zaliha, vreme obrtaja zaliha, identi sa maksimalnom zalihom).
Kontrolne table ne mogu kontrolisati ono što se ne prati unutar programa. Ono što se ne kontroliše, ne može se ni optimizovati. Kontrolne table su odlično rešenje za planiranje budućih koraka, tako da farmer može koristiti sve prikupljene podatke za optimizaciju svoje farme.

PDV obračun

Svi računi moraju biti upisani u program, zatim se automatski izrađuje PDV i drugi potrebni izveštaji. Fakture su uključene u poreske evidencije, odmah prilikom unosa. Nije potrebno knjiženje. Tako će farmer unapred znati da li treba da plati PDV ili ne.

Računovođa

Farming računovodstvo podrazumeva zahtevne i odgovorne zadatke. Sve događaje koje unosite u PANTHEON Farming automatski se finansijski i materijalno obrađuju, te se na kraju uključuju u finansijske izveštaje.

Računovodstvo u skladu sa MRS 41 zahteva detaljnu evidenciju o biološkim sredstvima, njihovu klasifikaciju i vrednost, što u praksi znači, da životinja mora biti prikazana na različitim računima po periodima svog proizvodnog perioda. Čak i ako se dokumentacijom upravlja s velikom pažnjom, mnogo knjiga se mora konstantno pregledati.

 

PANTHEON Farming je usko povezan sa biološkim, materijalnim i finansijskim podacima, npr. između evidencije životinja i karticom osnovnog sredstva ili između dnevnika traktora i računa za gorivo. Računovođa koristi PANTHEON verzije SE ili ME, koje su prilagođene knjigovodstvenom poslu.

Računovođa može bilo kada pregledati ulazne dokumente, proveriti automatski dodeljene račune, te ih zatim podesiti tj. objaviti. Takođe, može uporediti ulazne dokumente sa originalima, ukoliko je prethodno skenirao originalni dokument. Takođe može proveriti svoju poresku prijavu pre nego je pošalje. Ispitivanje usklađenosti i/ili verodostojnosti može se izvršiti vrlo brzo. Ukoliko računovođa želi videti poslovanje iz perspektive farmera/poljoprivrednika, lako se može prebaciti na Farming verziju i proveriti odstupanja zajedno sa farmerom.

Početno stanje

Početno stanje je od ključnog značaja, ne samo za pravilan rad programa, već i za poreski tretman farme. Kod otvaranja je potrebno popisati sva osnovna sredstva, zalihe, životinje i sve ih zajedno proceniti. Čak je 20-godišnji traktor osnovno sredstvo, jer radite sa njim, obavljate popravke na njemu i unosite ga kao trošak.

Izrada finansijskih izveštaja

Na osnovu knjiženih događaja i podataka od farmera, računovođa pripremi finansijske izveštaje. Postojeće podatke proveri, po potrebi popravi ili dopuni.

Knjiženje

Računovođa može sve primljene i izdate račune da proknjiži automatski, zato što su svi računi definisani i dodeljeni u skladu sa FADN izveštajima. Predefinisani su prema MRS 41, ali ih prema potrebi možete proširiti sa detaljnijim kontnim planom. Ukoliko je sve ispravno proknjiženo, možete videti stvarno stanje na farmi.

Savetovanje (krediti, porezi, subvencije)

PANTHEON Farming računovođi štedi mnogo vremena sa obradom podataka. Može koristiti spremljene podatke iz prethodnih godina i na osnovu njih savetuje poljoprivrednika u vezi kredita, poreza, subvencija i poslovnih odluka.

Poljoprivredni savetnik

Ukoliko farmer koristi PANTHEON Farming, onda već sve podatke ima na jednom mestu. Savetnik se u tom slučaju može fokusirati na savetovanje, umesto na prikupljanje podataka, što čini njegove usluge profesionalnijim i efikasnijim. I na kraju ćete dobiti bolji savet po prihvatljivoj ceni.

Izrada plana đubrenja i plodoreda

Na osnovu podataka, koje farmer ima na raspolaganju u bazi, poljoprivredni savetnik pravi plan đubrenja i plodoreda za svaku farmu. Farmer je unapred podesio višegodišnji plodored, izabrao useve, procenio količinu organskih đubriva i analizu zemljišta. Na osnovu tih podataka, savetnik izrađuje ili savetuje izradu plana i pomaže u odabiru u primeni đubriva.

Poslovni plan

Prilikom upravljanja farme, s PANTHEON Farmingom, se jasno vide prihodi i rashodi po određenim aktivnostima, kakvo je proizvodno i zdravstveno stanje životinje, veličina obradivog zemljišta, kakva je bila upotreba đubriva, bilans stoke i ukupni troškovi, potrebni za to. Program omogućava rad lakšim za sve uključene. Podaci, prikupljeni na jednom mestu, omogućuju lakše planiranje poslovanja, lakšu pripremu poslovnih planova i pravdanje investicije.

Subvencije

Farmer pripremi sve potrebne podatke iz baze PANTHEON Farming. Ovim olakšava posao savetniku, čime dobija bolji i brži pregled u poslovanje farme. Podatke nije potrebno tražiti po različitim papirima. Pomoću programa, savetnik može dati savete o uvođenju novih agro – ekoloških mera (KOP), upozorava na odgovarajuće opterećenje zemljišta, prati uticaj subvencije na rad i na osnovu toga predlaže razne aktivnosti.

Savetovanje

Odluke i stručni saveti su od ključnog značaja. Za odgovarajući savet, savetnik bi trebalo da bude upoznat sa hektarskim prinosima, kakva je struktura zemlje, sa čim se farma đubri … I sve to je prikupljeno na jednom mestu. Integrisane mogućnosti komunikacije i podrška na daljinu, omogućavaju Vam da dobro radite sa svojim savetnikom, bez potrebe za fizičkom prisutnošću.
PANTHEON Farming savetniku donosi nove mogućnosti za pružanje usluga i nudi tehnološku infrastrukturu za revolucionarno obavljanje delatnosti.

Kako početi s upotrebom PANTHEON Farming-a?

Kontaktirajte nas

Pozovite nas na (011) 404 8604 da zajedno izaberemo odgovarajuće rešenje za optimizaciju poslovnih procesa na Vašoj farmi.

Preuzmite program

Pomoću pisanih upustava, možete brzo upoznati okruženje i početi s korišćenjem programa. » Probna verzija

Pridružite nam se

PA Farming možete da doživite i uživo. Pozivamo Vas na prezentacije, obuke i  druge događaje.

 

» Kalendar događaja

Otvorite bazu znanja

Detaljnije informacije, koje su Vam na raspolaganju.

» Korisnički forum
» Pisana uputstva za upotrebu
» Tipovi podrške
» PDF brošura