Osnovne funkcionalnosti sistema PANTHEON Enterprise (SE, ME)

Širok spektar funkcionalnosti omogućava da sistem PANTHEON Enterprise koriste svi u preduzeću, od rukovodstva do nabavke, računovodstva i kadrovske službe. Dodata je takođe podrška za servis i jednostavnu proizvodnju. Navedene funkcionalnosti važe za sve PANTHEON licence od SE pa ka višoj verziji.
Blagajničko poslovanje

Blagajničko poslovanje
U prodaji ili bavljenju usluga, Blagajna je praktično neophodna. Omogućava izdavanje računa za krajnje korisnike na osnovu šifarnika kupaca, idenata i zaliha.

Možete koristiti predefinisane ispise za račune i na taj način svaki račun napraviti po sopstvenim željama. S jednostavnom upotrebom ručnih terminala i barkod čitačem, vreme se znatno smanjuje. Dakle, Vaši kupci mogu brzo obaviti svoju kupovinu.

Sadržaj

 

Elektronsko poslovanje

Elektronsko poslovanje Korisnici PANTHEON-a koriste sve prednosti, koji nudi elektronsko poslovanje – na raspolaganju su svi oblici poslovanja sa računovodstvenim servisima, drugim poslovnim subjektima. Ovakvo poslovanje je brzo i efikasno, pre svega predstavlja manji trošak korisniku. Elektronsko poslovanje je integrisan u poslovno-informacioni sistem i na dohvatu je jednim klikom. Korisnik na primer napravi predračun, izabere i klikne na »izvoz u PDF«, zatim ga pošalje svom kupcu/klijentu. U poslednjih nekoliko godina jako brzo raste popularnost on line trgovine i ostalih usluga. Čak i za ovakve delatnosti PANTHEON je odličan izbor – brojna partnerska preduzeća nude vlastite ili zakupljene on line tehnologije, kojom nadograđuju poslovno-informacioni sistem. Dokaz za dobar rad su brojna preduzeća, koja već uveliko koriste PANTHEON za back-end program u svojim on line prodavnicama, apotekama itd.

Sadržaj
Skladišta, zalihe, carina

Skladišta, zalihe, carina
PANTHEON podržava sve ključne procese u skladištima i omogućava potpuni pregled nad vašom blagajnom. Pregled zaliha i narudžbina je brz i jednostavan, vrsta automatizovanih postupaka brine za optimalno stanje robe i zalihe.

 

PANTHEON takođe podržava i ostale procese u preduzećima, skladište je povezano sa drugim odeljenjima u preduzeću (npr. prodaju, proizvodnju, knjigovodstvo, itd.).

Sadržaj
Carina
PANTHEON omogućava celokupno carinsko poslovanje. Podržana su carinska skladiša tipa D i za njih potrebne evidencije. Kao i drugi moduli, tako i modul carinskih skladišta radi na principu vrsta dokumenata. Tako imamo jedinstvenu podršku za više carinskih skladišta i za proizvoljan broj različitih zakonski dozvoljenih prometa na njima.

 

 

 

Osnovni princip modula carinskog skladišta je obezbeđivanje evidencije prijema i izdavanja po dokumentima. Koristimo pojednostavljen ili proširen model, u zavisnosti od potreba koje ima preduzeće.

Kod pojednostavljenog modela pratimo samo prijeme i izdavanje po JCI-ma. Tu važi princip, da za svako izdavanje iz carinskog skladišta napravimo odgovarajuću carinsku prijavu, tako da možemo robu iz carinskog skladišta da pustimo u slobodan promet ili da je izvezemo. Prošireni model predstavlja podršku za nedeljno ili mesečno carinjenje. U tom slučaju na jednu carinsku prijavu uvrstimo više izdavanja odnosno knjigovodstvenih upisa.

Pored toga program sadrži podršku i za sopstveno carinjenje i vlastito deklarisanje , uključujući oblikovanje i ispis JCI. Podržana je i funkcija uvoznog deklarisanja i pojednostavljeno deklarisanje uvoza i izvoza.Pored pomenutog, imamo i vrstu analize i obračuna, sa kojima pratimo robu u carinskim skladištima.

Sadržaj

 

Obračun PDV

Obračun PDV
PANTHEON omogućava praćenje poreskih evidencija u skladu sa važećim zakonodavstvom.

 

Poreske knjige se u programu oblikuju automatski na osnovu podataka, koje smo prethodno uneli u modul Roba. Podaci se u poreske evidencije odgovarajuće uvršćuju gledajući na izabranu poresku stopu i način nabavke odnosno prodaje, time mislimo na domaću odnosno stranu nabavku ili na prodaju krajnjim kupcima. U knjige računa spadaju: knjige izdatih računa i primljenih avansa za domaća izdavanja i knjige primljenih računa i datih avansa za domaće nabavke i uvoz. Poreske knjige možemo za potrebe različitih analiza i kontrola ispisati i za razdoblje, koje je različito od poreskog, npr. za jednu nedelju, za pojedinog partnera, odeljenje … I obračun PDV-a (PPPDV) se u programu oblikuje automatski. Možemo ga ispisati direktno iz programa. Tako oblikovana poreska prijava se u programu proknjiži automatski.

Sadržaj

 

Osnovna sredstva

Osnovna sredstva
U osnovnim sredstvima evidentiramo poslovne događaje u vezi sa dobijanjem, korišćenjem i otuđivanjem osnovnih sredstava..

 

Registar osnovnih sredstava sadrži podatke o pojedinom osnovnom sredstvu, njegovom aktiviranju i sve promene do otuđenja. Istorija promena je uvek dostupna.

Značajna je evidencija vrednosnih promena osnovnog sredstva, koja pored obračuna amortizacije može da sadrži i promene radi oslabljenja ili pojačanja osnovnog sredstva.

Za osnovno sredstvo pratimo promene lokacija u vezi sa podacima o poslovnim subjektima i promene zaduženja u vezi sa podacima o zaposlenjima. Za osnovna sredstva, koja su istovremeno i sredstva za rad, možemo voditi evidenciju zaduženja i razduženja.

Obračun amortizacije izvodimo za izabrana osnovna sredstva ili za sva, a sa potvrdom podaci se zavedu i u registar. Program obračuna amortizaciju sa uvažavanjem promena radi oslabljenja ili pojačanja.

Knjiženje svih događaja (promena i obračuna amortizacije) u glavnoj knjizi teče automatski, po kontima, podešenim u šifarniku amortizacijskih grupa odn. registru osnovnih sredstava i sitnog inventara. Možemo knjižiti s uvažavanjem ili bez uvažavanja odeljenja i nosioca troškova.

Traženje po registru osnovnih sredstava je brzo i pregledno, jer je omogućeno traženje po različitim kriterijumima. Inventar osnovnih sredstava još olakšava integracija programa s barkod čitačem. Program omogućava i automatski prenos nabavke osnovnih sredstava i sitnog inventara iz dokumenta prijema u registar osnovnih sredstava i registar sitnog inventara.

Sadržaj

 

Obračun plata

Obračun plata
Obračun plata u sistemu PANTHEON™ odlikuje izuzetna prilagodljivost, što omogućava obračun za različite tipove preduzeća, radnih odnosa, osnovnih i dodatnih isplata.

 

Kao drugu odliku, istakli bi jednostavno obračunavanje plata i jednokratan unos podataka, nakon pripreme postavki za prvi obračun. Podatke za plate program preuzima iz personalne mape radnika i šifarnika radnih mesta, te iz drugih pripadajućih šifarnika. Program nam automatski prenosi i podatke o odsutnosti sa posla, kao i prisutnosti na poslu, kreditima, sindikalnim članarinama s odgovarajućim vrstama zarada.

U sklopu obračuna plata, na raspolaganju imamo sve zakonski propisane obrasce (OD, OPJ, Specifikacija uz poresku prijavu, PPP, M-4, M-UN i dr) kao i veliki broj drugih izveštaja, koji nam prikazuju rekapitulacije doprinosa, zarada, obračuna, kredita, šifri naloga za plaćanje, godišnji karton zaposlenog, karton radnika s osiguranim stažem s povećanjem …

Program nam omogućava kreiranje naloga za plaćanja direktno iz forme, u kojoj smo pripremili i obračunali plate. Isto je i sa knjiženjima, jer nam se plate automatski knjiže u glavnu knjigu.
Zaštita ličnih podataka je osigurana, jer pristup do poverljivih podataka možete zatvoriti autorizacijskim mehanizmom.

Sadržaj

Detaljno o platama – Korisničke strane

Jednostavna proizvodnja

Jednostavna proizvodnja
Pantheon podržava sve procese jednostavne proizvodnje. Centar proizvodnje su sastavnice, na kojim imamo sve podatke o materijalima i operacijama i radni nalozima, preko kojih izdajemo materijal i primamo proizvod. Rad nam pojednostovai uvođenje serijskih brojeva, sa kojim možemo detaljno da pratimo proizvod.

 

PANTHEON je odličan izbor kako za serijsku proizvodnju tako za proizvodnju nakon narudžbine. Alat u programu omogućava kreiranje radnih naloga na osnovu različitih kriterijuma, pored toga, program vrši kontrolu, čime je onemogućen višekratan prenos određenih narudžbina u radni nalog. Pri obradi i izradi radnih naloga, broj dokumenta kupca ima funkciju veznog dokumenta i omogućava nam da u svakom trenutku vidimo status i stepen realizacije narudžbine.

Sadržaj

 

Narudžbine kupaca i dobavljačima

Narudžbine kupaca i dobavljačima U modulu Narudžbine možemo pratiti primljene narudžbine, ponude ili predračune kupcima i date narudžbine, trebovanja ili primljene predračune dobavljača. Narudžbine su opremljene statusima, tako da možemo da ih pratimo kroz celokupan životni ciklus. Otpremna lista pojednostavljuje rad u većim skladištima, istovremeno ima mogućnost »čvrste rezervacije« – dodeljivanje robe tačno određenom kupcu. CRM mehanizmi nam omogućavaju tekući pristup do svih dokumentacija, povezanih sa kupcima. Narudžbine mogu biti i osnova za fakturisanje i izdavanje robe i za radne naloge za proizvodnju. Priručnim i jednostavnim funkcijama možemo iz narudžbine kupaca ili dobavljača jednostavno i bez ponovnog unosa podataka da izradimo račun za prijem ili račun za izdavanje robe, a iz narudžbine kupaca možemo da izradimo i radni nalog za proizvodnju. Na osnovu signalne (minimalne ili optimalne) zalihe ili narudžbine kupaca, program uvažavajući rok isporuke, automatski generiše odgovarajuće narudžbine dobavljačima. Veoma koristan je i pregled izdavanja, jer za svaku poziciju narudžbine vidimo dinamiku nabavke. Vođenje narudžbina kupaca možemo da povežemo sa internet trgovinom B2B ili B2C.

Sadržaj

 

Izdavanje i prijem računa

Izdavanje i prijem računa PANTHEON povezuje prijem i izdavanje računa, međuskladišne prenose, materijalno knjigovodstvo i praćenje zaliha. Za potrebe maloprodaje u program je uključen i modul POS, za blagajničko poslovanje. Glavne prednosti prilikom prijema i izdavanja računa su mogućnosti, koje PANTHEON nudi svojim korisnicima. Jasno je da je podržana itekako zahtevna trgovina ili proizvodna organizacija – informacije o robnim tokovima su toliko precizne, da ih možemo pratiti čak do pojedine jedinice. Potpuno prilagodljiv mehanizam praćenja pojedinog komada, kao i mogućnost šifriranja sa serijskim brojevima podržava i najstrožije standarde praćenja. U programu je moguće oblikovati dokumente promene cena. Isti se mogu oblikovati ručno za pojedine proizvode, grupno ili neposredno iz samih dokumenata prijema i izdavanja. PANTHEON omogućava i periodično fakturisanje, u programu podesimo šta i kome želimo obračunati u redovnim vremenskim intervalima (npr. najam ili pretplatu), a program se pobrine za generisanje računa. Praćenje nosioca troškova omogućava povezivanje primljenih i izdatih računa, putnih naloga, plata, neposrednih troškova … To je idealan alat za inžinjering preduzeća, i organizacije sa ABC-metodologijom praćenja troškova, jer svaki posao sadrži svoj mikrobilans. U programu je omogućen i kompletan pregled dokumenta, što bitno doprinosi produktivnosti korisnika pri radu sa programskim paketom. U svakom dokumentu vidimo sve dokumente i druge zapise, koji se nadovezuju na izabrani dokument. Brojni obračuni izdatih i primljenih računa, materijalnih prometa i pregledi zaliha nam omogućavaju raznovrsna poređenja podataka i analize, koji su nužno potrebni u svakodnevnom poslovanju. Na ovom mestu automatski pratimo i evidencije PDV.

Sadržaj

 

Putni nalozi

Putni nalozi
Putni nalozi nam omogućavaju praćenje putovanja ( i „kružnih“) na kojima su nastali troškovi u više valuta. Isplatu možemo da vršimo neposredno iz putnog naloga na različite načine (blagajnički izdatak, nalog za plaćanje, itd.).
Na raspolaganju su nam izveštaji, od samog putnog naloga do obračuna (ne)isplaćenih putnih naloga.

 

Kao i u obračunu plata, tako i u putnim nalozima korisniku je omogućeno automatsko knjiženje

Sadržaj
Računovodstvo

Računovodstvo
PANTHEON računovodstvo podržava glavnu knjigu sa saldakontima i omogućava automatsko i ručno knjiženje dokumenata. Većina knjiženja se odvija automatski po predefinisanim predlošcima. Pomoćne knjige su potpuno integrisane u glavnu knjigu, bez podvojnog unosa podataka. Knjiženje dodatno olakšava korišćenje ključeva za raspodelu nakon prethodno podešenih predložaka.

 

U program je još uključen i osnovni kontni plan, koji je moguće dopunjavati i menjati, kao i predefinisani predlošci za automatsko knjiženje.

U meniju »Bilansi«, možemo da pripremimo različite vrste ispisa Bilansa stanja za različite periode, odeljenja i nosioce troškova, te poređenja perioda u domaćoj i stranoj valuti.

Često se koriste i »Kontrolni ispisi« automatskih knjiženja i neizravnatih naloga za knjiženje. Program podržava zatvaranje klasa 5 i 6 po odeljenjima i nosiocima troškova i automatsku pripremu naloga za knjiženje u glavnu knjigu. U meniju »Zaključak godine« se na taj način automatski oblikuje nalog za knjiženje zaključka godine i otvaranja.

Na raspolaganju su takođe konsolidovani računovodstveni podaci, koji nude podršku konsolidaciji računovodstvenih podataka u računovodstvenim izveštajima. Grupni računovodstveni izveštaji su sastavljeni na osnovu pojedinačnih računovodstvenih izveštaja povezanih preduzeća, sa odgovarajućim konsolidovanim ispravkama, koje nisu predmet knjiženja u računovodstvenim povezanim preduzećima. Konsolidacija se pripremi tako da preduzeće sa posebnim dozvolama od izabranih preduzeća prikupi knjiženja, koja datumski odgovaraju kriterijumu za pripremu konsolidovanog računovodstvenog izveštaja.

Sadržaj
Servis

Servis
Servisne funkcionalnosti su namenjene preduzećima koje u okviru svog poslovanja obavljaju i servisne usluge ili za prodate proizvode daju garanciju.

 

Za Servis je karakteristično da prometi prijema i izdavanja moraju biti izravnati. Koliko komada smo primili, toliko moramo i izdati, zameniti sa drugim ili zatvoriti s izdatim, odn. primljenim odobrenjima i obrnuto. Zato je za servisnu delatnost zadato Skladište reklamacija, na kojem zalihu vodimo količinski i vrednosno.

Za praćenje reklamacija kupaca imamo u programu na raspolaganju i Servisni nalog, gde na jednom mestu u servis preuzimamo reklamiranu robu, nakon ispravke je izdajemo nazad, zamenimo sa drugim proizvodom ili zatvorimo s odobrenjem. Kod prijema reklamiranih proizvoda u servis program i proverava da li je kupac stvarno kupio neki proizvod kod nas, sa kojim dokumentom i da li je proizvod još u garanciji. Pritom imamo, u pogledu na to da li su artikli još u garanciji ili ne, u programu mogućnost obračunljivog ili neobračunljivog povraćaja reklamiranih proizvoda kupcu.

Praćenje reklamacija dobavljačima, dakle proizvoda, koje pošaljemo dobavljačima nazad u reklamaciju, odvija se preko dokumenata izdavanja reklamiranih proizvoda dobavljaču, koje zatim zaprimamo nazad prijemom, odn. u slučaju primljenog odobrenja od strane dobavljača reklamaciju zatvorimo.

Pregled otvorenih, odn. zatvorenih reklamacijskih zahteva, kako kupaca, tako i dobavljača, i njihov sadržaj možemo naći u obračunu modula Servis.

Sadržaj
Kadrovska evidencija

Kadrovska evidencija
Posebna pažnja je u PANTHEON™-u posvećena ljudskim resursima, koji su često u poslovnoj informatici zapostavljeno područje. Jezgro predstavlja personalna mapa radnika. U njoj vodimo različite evidencije o radnicima rezidentima ili nerezidentima, koji mogu da imaju različite oblike zaposlenja: stalno zaposleni, honorarno, autorski honorar ili dr.

 

Za svakog radnika sastavljamo personalnu mapu u kojoj unosimo lične podatke, zatim podatke o članovima porodice, evidenciju radnog staža, gradimo kretanje radnika po radnim mestima u preduzeću, kao i podatke o radnom stažu. Tu su i podaci o odmoru i korišćenju odmora, kao i evidencija odsutnosti radnika. Takođe, možemo da vodimo evidenciju zdravstvenih pregleda radnika, obavljenih kurseva i obuka.

Poseban deo predstavljaju podaci o plati radnika, članstvu u sindikatima, radno vreme zaposlenog…

U svrhu zapošljavanja postoji modul, koji omogućava praćenje raspisanih konkursa za radna mesta. Na tim raspisima se prijavljuju kandidati, koji mogu ostati u našoj bazi i za sledeći raspisani konkurs. Na osnovu obavljenog razgovora pravimo procenu i izaberemo odgovarajućeg kandidata. Nakon toga, ti podaci se jednostavno prenesu u personalnu mapu.
Za sigurnost ličnih podataka, obezbeđen je mehanizam autorizacija.

Sadržaj

Pozovite (011) 404 8604

Pozovite nas da zajedno izaberemo odgovarajuće rešenje za optimizaciju poslovnih procesa u vašem preduzeću!
prodaja@datalab.rs